POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.manikopoland.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www.manikopoland.pl.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Maniko Poland Sp. z o.o. z siedzibą  ul. Długa 8/2, 32-065 Krzeszowice NIP: 5130274537, REGON: 520179137 , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925399.
 3. Dane osobowe zbierane przez Maniko Poland Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Maniko Poland Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

 5. Dane osobowe Klientów są zbierane podczas:
  a)rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b)składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w formularzu  uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta, a także możliwość założenia konta.
 8. Zakładając konto w serwisie, Klient podaje:
  a) imię i nazwisko
  b) dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numerem domu/mieszkania)
  C )adres e-mail
  d) numer telefonu
  Podczas zakładania konta w serwisie Klient ustala hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
  Składając zamówienie w serwisie, Klient podaje następujące dane:
  a) imię i nazwisko
  b) dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numerem domu/mieszkania)
  C )adres e-mail
  d) numer telefonu
  Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, powyższe dane zostają poszerzone o:
  a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;
  b) numer NIP firmy Przedsiębiorcy
  Korzystając z usługi formularza kontaktowego ,,Masz jakieś pytania?”, Klient podaje następujące dane:
  a) imię
  b) adres e-mail
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w określonych przypadkach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  – kurierzy
  – kancelarie prawne i windykatorzy
  – banki
  – operatorzy płatności
  – organy publiczne
  – operatorzy systemu komentarzy
  -upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  -firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.manikopoland.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 11. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 12. Klientowi przysługuje prawo do:
  – Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  – Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
  – Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
  -Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
  – Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
  – Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
  – Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
 13. Maniko Poland Sp. z o.o. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Maniko Poland Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.
 14. Maniko Poland Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
 15. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Maniko Poland Sp. z o.o.  spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Maniko Poland Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 16. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 17. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały
 18. W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.
Shopping Cart